Disclaimer

Onderstaande tekst is van toepassing op alle internetinitiatieven van Roadworx Rallies B.V.B.A., daaronder verstaan de Website www.roadworx.be, de Facebookpagina en andere pagina's op sociale media waarnaar de Website verwijst, nieuwsbrieven en algemene e-mailings uitgaande van Roadworx Rallies B.V.B.A., hierna omschreven als "Website" of "www.roadworx.be".

Toegang tot de Website

Het gebruik van de Website www.roadworx.be door de gebruiker impliceert automatisch de aanvaarding van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer (versie geldig op het ogenblik dat de gebruiker zich toegang verschaft).

Het gebruik van bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden kunnen onderheving zijn aan bijkomende specifieke voorwaarden die de voorwaarden zoals opgenomen in deze Disclaimer vervolledigen, wijzigen of vervangen (bv. algemene commerciële voorwaarden of specifieke voorwaarden m.b.t. de organisatie van rallyevenementen of verhuur van stalplaatsen of wagens).

Doel van de Website

De gegevens die raadpleegbaar zijn op de Website zijn opgenomen voor louter informatieve doeleinden zonder garantie op wettelijkheid, betrouwbaarheid, accuraatheid of nuttigheid van de betreffende inhoud. Roadworx Rallies B.V.B.A. stelt alles in het werk om de informatie beschikbaar op de Website, hetzij zelf vergaard of door derden aangeleverd, te controleren en up-to-date te houden.

Intellectuele eigendom

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De teksten, foto's, tekeningen, video's, illustraties, logo's, slogans e.d.m. zijn beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de Website, onder welke vorm en met welke middelen ook, is strict verboden behoudens na schriftelijke toestemming door Roadworx Rallies B.V.B.A.

Linken naar andere websites

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijk dat Roadworx Rallies B.V.B.A. deze websites van derden aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enigerlei wijze samenwerkt. Evenmin geeft Roadworx Rallies B.V.B.A. enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van de informatie aangeboden op deze websites.

Linken naar de Website

Websites van derden kunnen vrij linken naar de Website na expliciete goedkeuring door Roadworx Rallies B.V.B.A.

Aansprakelijkheden

De raadpleging en het gebruik van de Website gebeurt op risico van de gebruiker.

Roadworx Rallies B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten, onnauwkeurigheden of onjuistheden in de weergegeven inhoud op de Website of de onvolledigheid en de beperkte bruikbaarheid ervan. De gebruiker van de Website draagt zelf de verantwoordelijkheid tot het controleren van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de erop opgenomen gegevens en kan onvolkomenheden melden op de contactpagina van de Website.

Roadworx Rallies B.V.B.A. kan niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomen die tot wijzigingen kunnen leiden in het computersysteem van de gebruiker of de documenten die erop zijn opgeslagen.

Roadworx Rallies B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Website of de onbeschikbaarheid ervan of (ii) het bezoek aan websites waarnaar links zijn opgenomen op de Website.

Bevoegde rechtbank

Elke betwisting betreffende de werking of het gebruik van de Website valt onder de toepassing van het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen.

Verantwoordelijke voor de Website

U kan met de verantwoordelijke van de website contact nemen door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te schrijven naar Roadworx Rallies B.V.B.A. t.a.v. Patrick Beekens, Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem.

Beleidsverklaring rond privacy

Roadworx Rallies B.V.B.A. richt zich naar de vereisten van de General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van 27/04/16) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de hieronder opgesomde basisprincipes van haar algemeen privacybeleid.

Definities

In dit kader verstaan wij onder :

Persoonsgegevens : alle data of informatie die toelaat een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren.

Verwerking van persoonsgegevens :  elke handeling m.b.t. het automatisch of gestructureerd inzamelen, opslaan, uitwisselen, bewerken, verrijken en wissen van persoonsgegevens.

Dataverwerkingsverantwoordelijke : de partij die de persoonsgegevens verzamelt en er eigenaar van is.

Dataverwerker : elke organisatie die data opslaat of verwerkt volgens de instructies van de Dataverwerkingsverantwoordelijke.

Datasubjecten : de personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

Basisprincipes

 1. Rechtmatigheid van verwerking

Roadworx Rallies B.V.B.A. zamelt enkel persoonsgegevens in (i) in de mate dat het datasubject daartoe zijn expliciete ondubbelzinnige toestemming gegeven heeft (bv. door inschrijving op de Roadworx nieuwsbrief op de Website of door ondertekening van een duidelijke verklaring in die zin op papier), (ii) voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Roadworx Rallies B.V.B.A. of een derde (bv. informatieverstrekking na inschrijving voor een rallyevenement, aanbieden van bijkomende diensten die verband houden met een eerder aanbod of contract) of (iii) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij het datasubject betrokken partij is.

2. Specifieke doelbinding

De inzameling van persoonsgegevens is aangepast aan het beperkte doel waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden. Roadworx Rallies B.V.B.A. zamelt persoonsgegevens in enkel met als doel (i) de datasubjecten gericht op de hoogte te stellen van geplande evenementen of algemeenheden inzake classic cars en het oldtimergebeuren in het algemeen middels e-mailings of (ii) een afgesloten contract correct te kunnen uitvoeren, inclusief de facturatie van de geleverde diensten.

Roadworx Rallies B.V.B.A. sluit met zijn klanten contracten af in het kader van (i) de organisatie van dagrally's of reizen, (ii) de verhuur van wagens en (iii) de verhuur van stalplaatsen.

3. Minimale gegevensinzameling

Roadworx Rallies B.V.B.A. stokeert geen persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de hiervoor omschreven doelstellingen.

Roadworx Rallies B.V.B.A. zamelt maximaal volgende persoonsgegevens in : voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, B.T.W.-nummer indien van toepassing en wagenspecifieke gegevens in het kader van de organisatie van rallyevenementen (merk, type, nummerplaat, bouwjaar van de wagen).

4. Punctueel correcte gegevens

Roadworx Rallies B.V.B.A. streeft ernaar om enkel zo punctueel correct mogelijke persoonsgegevens te stokeren.

Aangezien Roadworx Rallies B.V.B.A. enkel persoonsgegevens stokeert die door de datasubjecten zelf ter beschikking zijn gesteld, zijn het de datasubjecten zelf die deze doelstelling helpen verwezenlijken. Roadworx Rallies B.V.B.A. gaat ervan uit dat de persoonsgegevens die door de datasubjecten ter beschikking zijn gesteld correct, accuraat, volledig en actueel zijn en door de datasubjecten, wanneer nodig, onmiddellijk geactualiseerd worden. 

5. Beperkt in omvang en tijd

Roadworx Rallies B.V.B.A. streeft ernaar om persoonsgegevens die niet meer dienstig of relevant zijn in het kader van de hiervoor opgesomde doelstellingen binnen aanvaardbare termijnen te schrappen en te verwijderen uit haar databestanden. 

 6. Integriteit, vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en veiligheidsvereisten

Roadworx Rallies B.V.B.A. zal de persoonsgegevens gepast beveiligen of laten beveiligen door de dataverwerkers waarop ze beroep doet, o.m. door gebruik van een https:// website, paswoordbeveiliging, instellen van firewalls en anti-virusmaatregelen.

Hoewel wij aangepaste beveiligingsmaatregelen toepassen op de door de datasubjecten verstrekte persoonsgegevens moeten de datasubjecten er zich van bewust zijn dat de transmissie van data over het internet nooit geheel veilig is.

Bestanden van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel bijgehouden in volgende bestanden : (i) de Acymailing module van de Website, beheerd door dataverwerker Loft 33 B.V.B.A., Persilstraat 51 bus 2, 3020 Herent, België (enkel voornaam, achternaam en e-mailadres van de datasubjecten) en (ii) Google Forms onder de paswoordbeveiligde log-in van Roadworx B.V.B.A. op Google Drive, beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (voor wat betreft rallyspecifieke gegevens rond piloot, co-piloot en wagen).

Inzake de G.D.P.R. compliance van de dataverwerkers Loft 33 en Google verwijzen wij naar de betreffende policy statements op hun websites, resp. www.loft33.be en www.google.be

Overdracht van persoonsgegevens

Roadworx Rallies B.V.B.A. draagt in principe geen persoonsgegevens over aan eender welke andere instantie dan de dataverwerkers hiervoor genoemd.

Indien Roadworx Rallies B.V.B.A. beroep doet op bijkomende dataverwerkers in het kader van de organisatie van een rallyevenement (bv. hotels, transporteurs, verzekeraars, etc.) dan zijn deze geïdentificeerd in de betreffende informatiebrochures.

Cookies

Cookies zijn kleine databestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de betreffende website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door die aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website op een goede manier te kunnen gebruiken, zo bv. om de informatie te onthouden die de gebruiker invult, videoweergave te optimaliseren,  browserinstellingen optimaal uit te lezen, etc. Indien de gebruiker deze cookies weigert dan zal de bezochte website niet naar behoren functioneren.

De Website gebruikt bovendien performantie- en analysecookies om algemene informatie in te zamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken (logbestands- en apparaatgegevens). Van deze ingezamelde data kunnen statistische analyses gemaakt worden die inzicht geven in de gebruiksvriendelijkheid van de Website.

De gebruiker van de Website aanvaardt het gebruik van cookies door de Website. U kan cookies afkomstig van de Website nochtans steeds weigeren via uw browserinstellingen. U kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Rechten van het datasubject

Wat betreft de ex ante rechten van de datasubjecten heeft Roadworx Rallies B.V.B.A. in deze beleidsverklaring uitvoerige informatie verstrekt om in alle transparantie te handelen.

De datasubjecten hebben tevens de ex post rechten tot inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en verzet.

Om deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen omtrent de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens kan u (i) een e-mail zenden aan de dataverwerkingsverantwoordelijke, Roadworx Rallies B.V.B.A., vertegenwoordigd door Patrick Beekens, op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (ii) een brief richten aan de dataverwerkingsverantwoordelijke, Roadworx Rallies B.V.B.A., t.a.v. Patrick Beekens, Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem.

 

Laatst bijgewerkt op 18/12/18